SHOWS

Juni 2022 Rotary Ball gesch. Gesellschaft
Sept.2022 Funke and Friends
Jan 2023 Winterkonzert 
gesch. Gesellschaft